Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Gabriela Matulová so sídlom Západ 1141/25028 01 Trstená, zápis v ŽR – Obvodný úrad Námestovo, č. živnostenského registra 550-15076 (ďalej len „predávajúci„) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovovom obchode predávajúceho.
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy
 4. V prípade objednávky väčšieho množstva tovaru (spravidla viac ako 5 kusov tovaru rôzneho alebo toho istého druhu), alebo tovaru, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho primeraný preddavok celkovej kúpnej ceny, max. však do výšky 50 % z celkovej kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu preddavok celkovej kúpnej ceny spôsobom a v čase dohodnutom predávajúcim a kupujúcim, nie však neskôr ako 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade omeškania kupujúceho s platbou preddavku sa doba plnenia objednávky zo strany predávajúceho auromaticky predlžuje  o dobu omeškania kupujúceho s platbou preddavku celkovej kúpnej ceny.

KÚPNA ZMLUVA, CENA A PLATBY

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená na základe záväznej objednávky (návrhu Kúpnej zmluvy) kupujúceho a jeho potvrdenia predávajúcemu. Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, listom, e-mailom. Objednávka je pre kupujúceho vždy záväzná.
 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
 5. K cene tovaru sa pripočítajú poplatky za doručenie (poštovné a balné).
 6. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov- Dobierka (Slovenská pošta)- Platba vopred na účet- Osobne

 

STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou ( e-mailom alebo poštou).
 2. kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a nepoužívaný tovar na adresu spoločnosti (nie na dobierku). Súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej faktúry, dokladu o kúpe tovaru. Tovar treba zaslať doporučene a poistený,nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v odbernom mieste spoločnosti.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
 4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 3 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované, ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude z kúpnej ceny suma za dopravu odpočítaná.
 5. V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

DODACIE PODMIENKY

 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 4. Predajca dodá tovar kupujúcemu do 14 pracovných dní po prijatí elektronickej objednávky, alebo od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet predajcu, ak kupujúci zvolil spôsob platby prevodom. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
 5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

REKLAMÁCIA

 1. prípadné reklamácie kupujúci vybaví v súlade s právnym poriadkom plátným v SR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predavajúcie sa zaväzuje, že osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Predávajúci bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
 2. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Viac o ochrane odsobných údajov

 

X